നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വരുന്ന ഏത് കോളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം നൊടിയിടയിൽ (call recording software)

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മൊബൈൽ എല്ലാവരുടെയും പക്കലുണ്ട്, അതിന്റെ സഹായത്തോടെ ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന ആരോടും സംസാരിക്കാം. എന്നാൽ ഒരാളോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വാക്കുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണോ എന്ന ചിന്ത പലപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരും.  കാരണം അവർ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാഷണങ്ങൾ ആയിരിക്കും. ചില തെളിവുകൾ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ … Continue reading നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വരുന്ന ഏത് കോളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം നൊടിയിടയിൽ (call recording software)